Nieuws

Een beleidshackathon is óók innovatie

Zijn de principes van een hackathon toepasbaar op beleidsontwikkeling?
Dat was de vraag die het ministerie van VWS zichzelf stelde. Om dit te testen organiseerde de directie Informatiebeleid op 28 september 2017 een heuse beleidshackathon. Collega Pasquelle van Ruiten was één van de deelnemers.

Onderwerp van beleid?
Big Data in de zorg. Gecoacht door beleidsmedewerkers van het Ministerie mochten 15 beleidshackers, geselecteerd vanwege hun rol en achtergrond in het zorgveld, in drie groepen hun licht laten schijnen op Big Data in de zorg.

De uitdaging?
Komen tot oplossingenrichtingen voor belangrijke dilemma’s die spelen rondom Big Data in de zorg. Onze hackersgroep met de naam Vijfeneenhalf, kwam tot drie oplossingsrichtingen. Daarmee willen wij de exploitatie van Big Data aanjagen.

Oplossingsrichtingen:

Publiek vertrouwen
Big Data vraagt publiek vertrouwen in het (zorg)systeem, technologie en marktpartijen. Het toenemend aantal borgings-maatregelen rondom privacy lijkt een averechtse uitwerking te hebben op het publiek vertrouwen en daarmee op de toepassing van Big Data. Met Nederlandse en Europese wetgeving wordt Big Data inmiddels in één adem genoemd met privacy.Onze big data oplossingsrichting is om iedereen controle te geven over zijn eigen gegevens, maar toch te kunnen leren/exploiteren van alle data bij elkaar.

Concreet:

  • stimulans voor ontwikkelingen waarbij innovatieve data-versleutelingstechnologieën worden toegepast in combinatie met gedistribueerde persoonsgebonden en/of concurrentiegevoelige zorgdata.
  • ontwikkeling van vertrouwensvangnet. Een vangnet met duidelijk regels en een loket waar iedere burger en instelling terecht kan met vragen over zijn persoons- en/of concurrentiegevoelige data. Een instantie die onafhankelijk onderzoek kan doen en stappen kan zet als het nodig is.

Financieel model
Zorgorganisaties hebben in Nederland een ogenschijnlijk gezonde financiële prikkel om omzet te maken. Behandelen wordt beloond en ‘niet-behandelen’, preventie of zelfmanagement worden niet of minder beloond. Met name in het preventiedomein en het zelfmanagement (meetapps) zijn inmiddels grote hoeveelheden data beschikbaar, maar ongebruikt.

Concreet:

  • Introductie van Value Based Financing (VBF), als voortvloeisel uit Value Based Healthcare. Leidend in dit principe is dat de waarde van de behandeling voor de patiënt centraal staat.
  • Stimuleer de aanbodzijde van Big Data door een verdienmodel te realiseren voor personen die hun persoonlijke data aanbieden voor bijvoorbeeld onderzoek.

Over-standaardisatie
Nederland heeft in de afgelopen decennia veel tijd en (publiek) geld gestoken in het ontwikkelen van zorg gerelateerde informatiestandaarden. Door een overvloed aan informatiestandaarden, die nog altijd niet tegemoet komen aan de veelheid van contexten waarbinnen de data betekenis krijgt, zijn relatief weinig informatie standaarden markt breed geïmplementeerd.

Concreet:

  • Rem op nieuwe informatiestandaarden.
  • Stimuleer metadata standaardisatie, waarmee het mogelijk wordt om verschillende bestaande informatiestandaarden aan elkaar te relateren
  • Richten op vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid van data ten behoeve van analyse. Met analyse van data kan de zorg leren en verbeteren.

Wij vinden Big Data belangrijk voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Als we niets doen, laten we de kansen van de autonome ontwikkeling van i-technologie/big data aan de zorg voorbij gaan. Wij willen samen met u de uitdaging aangaan om bovenstaande oplossingsrichtingen uit te werken.

Paquelle van Ruiten (Vital Innovators)
Kishan Shri (Erasmus MC)
Dirk Jan van der Pol (Ordina)
Paul Hendriks (IGJ – Bijdrage van Paul Hendriks aan deze blog is op persoonlijke titel en weerspiegelt alleen zijn ideeën en denkbeelden.)
Ethan den Boer (Erasmus MC)

 

Meer Nieuws