Projecten

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg thuis

Steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis – een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Veel ziekenhuizen zetten om deze reden in op Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen. Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier en er worden meer mogelijkheden gecreëerd om, onafhankelijk van plaats en tijd, zelf de lichaamsfuncties of algemene gezondheidsstaat te meten en hierover te communiceren met hun zorgverlener. Ondanks de groeiende hoeveelheid initiatieven liggen er grote gezamenlijke uitdagingen op het gebied van; – Financiering: Duurzame bekostiging bij opschaling: wat zijn de uitkomsten voor de patiënt en wat is de business case voor de zorgaanbieder, leverancier en zorgverzekeraar? Wat is de maatschappelijke business case en welke schotten staan in de weg? – Technologie: Zowel op het gebied van apparatuur als ICT: welke afspraken moeten er gemaakt worden op het gebied van standaarden en koppelingen ten behoeve van betrouwbaarheid, veiligheid en bestaande zorgprotocollen en kwaliteitsindicatoren? – Inbedding in het zorgproces: Draagvlak onder patiënten, artsen, (wijk)verpleegkundigen én zorgprofessionals: hoe te zorgen voor duurzame acceptatie en adoptie? Kortom: Hoe komen we tot veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare oplossingen die, bij bewezen meerwaarde, breed opgeschaald kunnen worden met maximale maatschappelijke impact? Dit zijn thema’s waar

lees meer >
eHealth in de draagbare kunstnier

De draagbare kunstnier nadert een stadium waarin concreter invulling gegeven moet worden aan de eisen voor, en voorbereiding op implementatie. De verwachting is dat in de nabije toekomst ICT een steeds grotere rol, zal gaan spelen in de (thuis)dialyse. Belangrijke randvoorwaarden voor de implementatie van de draagbare kunstnier, en andere flexibele dialysevormen, zijn een goede uitwisseling van het elektronisch patiënten dossier en consultatie op afstand tussen patiënt en zorgverlener. De Nierstichting heeft Vital Innovators gevraagd om te inventariseren wat de eHealth vereisten zijn om te komen tot een afbakening van de technische scope van de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Wij vertalen daarbij de gebruikerseisen van de verschillende stakeholders (patiënten, nefrologen, dialyseverpleegkundigen, leveranciers etc.) in high level specificaties op basis waarvan keuzes voor hardware en software gemaakt kunnen worden. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en coalities, rekening houdende met grootschalige internationale uitrol.

lees meer >
Blended Care in het sociaal domein

Blended Care is nog een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. De Coöperatie I-Kracht werkt sinds 2013 aan de verdere ontwikkeling van Blended Care in het sociale domein. Om verdere verspreiding van Blended Care te stimuleren, is er de behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken wat de werkzame principes van Blended Care zijn, en hoe deze de verschillende betrokken partijen beïnvloeden. Hiertoe is VitaValley gevraagd een SROI-analyse uit te laten voeren vanuit haar onafhankelijke positie als zorginnovatie netwerk. Deze analyse gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de brede zin en overstijgt dus het belang van de Coöperatie I-Kracht. Met VitaValley in de rol als opdrachtgever is de SROI-analyse vervolgens uitgevoerd door Vital Innovators. Dit met de input het bestuur van de Coöperatie I-Kracht, haar leden en verschillende stakeholders van Blended Care in het sociaal domein. Het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten draagt bij aan de dialoog tussen de stakeholders over het evidente belang van investeren in innovatief maatschappelijk welzijnswerk. Door gezamenlijk de werkzame principes vast te stellen, komt de weg vrij voor verdere verspreiding van Blended Care binnen het sociaal domein. Deze SROI analyse is tot stand gekomen met medewerking van: VGZ, GGzE,

lees meer >
Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is een project met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken. Gebruikers worden met Vitaal Thuis in staat gesteld zelf keuzes te maken welke zorg- en welzijnsdiensten ze bij welke partij afnemen. De ‘klant’ kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren die keuze: van aanbodgericht naar vraaggericht. Dit project voorziet tevens in de behoefte om de (in)formele zorg te ontlasten. De opschaling vindt landelijk plaats met gebruikmaking van de regionale (innovatie)netwerken. Kennis wordt gedeeld in een learning community; hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren. Actiz en VitaValley werken sinds 2013 samen aan Vitaal Thuis. Sinds 2014 wordt er gewerkt in een kerncoalitie met KIEN, Vilans, CZ, cliëntenorganisaties en twaalf innovatieve zorgaanbieders. Vitaal Thuis is een antwoord om de doelstellingen te behalen die door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn verwoord in de kamerbrief over e-health en zorgverbetering (juli 2014): “Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit

lees meer >
Gezonde Zorg Gezonde Regio

De proeftuin Gezonde Zorg Gezonde Regio is een initiatief van Stichting Rijncoepel, Alrijne Zorggroep, Zorg en Zekerheid, en Zorgbelang Zuid-Holland. Gezonde Zorg Gezonde Regio is één van de negen VWS proeftuinen. Samen werken deze partijen aan meer gezondheid en betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. De patiënt wordt hierbij in staat gesteld om zelf meer regie te voeren over zijn gezondheid en tegelijkertijd wordt ook de zorgprofessional zo goed mogelijk gefaciliteerd in het zorgproces. De bovenstaande ambities worden gerealiseerd in meerdere deelprojecten. Vital Innovators voert de projectleiding uit van het deelproject ‘De Gezonde Behandelrelatie’. Het doel van dit deelproject is het ontwerpen en ontwikkelen van een behandelrelatie die aansluit bij het zorgbelang van de chronische patiënt en die de verschillende vormen van zorg integreert. Dit impliceert niet dat de huidige behandelrelatie niet gezond is, maar het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een aantal vernieuwingen en veranderingen. Met de focus op gezondheid en gedrag verplaatst de behandelrelatie zich richting preventie, leefstijl en zelfmanagement en reikt ze verder dan de spreek- of behandelkamer in de zorgpraktijk. Het wordt van belang om de patiënt verder te betrekken bij de zorg voor zichzelf en

lees meer >
Coalitie applied gaming: Learning community

Vanuit het netwerk van VitaValley is een coalitie ontstaan op het gebied van applied gaming. Het doel van de coalitie is applied games te implementeren, opschalen en indien nodig (door)ontwikkelen. Learning community In 2015 richt de coalitie applied gaming zich op het implementeren van bestaande bewegingsgames in een learning community. Binnen de learning community gaan deelnemers zelf aan de slag met de implementatie van een bewegingsgame. Deelnemers ontvangen individuele ondersteuning bij de voorbereiding van het implementatietraject. Daarnaast komen deelnemers verschillende keren bij elkaar voor het uitwisselen van ervaringen, tips en tricks. Beoogd resultaat van de learning community is om meer inzicht te genereren welke bewegingsgames geschikt zijn voor welke doelgroep De resultaten van de learning community worden in 2016 gepubliceerd. Deelnemende organisaties zijn: Accolade, Actiz, Beweging 3.0, Evean, GGZe, Lentis, Hilverzorg, Livio, Warande en ZuidOostZorg. TNO ondersteund het implementatieonderzoek van de learning community. Vital Innovators begeleid de learning community en de individuele deelnemers. In 2016 start bij voldoende belangstelling een 2e groep deelnemers met de learning community. Voor interesse of meer informatie neem contact op met Janneke de Groot (jdgroot@vitalinnovators.nl). Deze fase is een vervolg op de eerdere implementatie verkenning van de coalitie applied gaming.

lees meer >
Zorginnovatie.nl

Zorginnovatie.nl, een open co-creatie platform voor zorginnovaties Op Zorginnovatie.nl kunnen ondernemers en initiatiefnemers hun ideeën voor innovaties in de zorg tonen aan een publiek van zorginnovators (experts, stakeholders en enthousiastelingen). Over de innovaties wordt veel informatie gegeven, waaronder uitleg over het concept, markt, onderneming, financieel en actualiteiten. Tevens worden de belangrijkste vragen van de ondernemer kenbaar gemaakt. Op basis hiervan kunnen zorginnovators ideeën, suggesties en inhoudelijk commentaar geven, waarmee de innovaties verbeterd worden. Doelstelling platform Zorginnovatie.nl stelt zich ten doel om de totstandkoming van innovaties in de zorg in Nederland te versnellen en te verbeteren. Acceleratie kan plaatsvinden door 1) het samenbrengen van partijen, 2) het vroegtijdig toetsen van de ideeën aan de markt, 3) het borgen dat aan criteria voor opschaling wordt voldaan, 4) het genereren van specifieke informatie en 5) het vinden van steun en financiering. Er is een groeiend aantal ondernemers met goede ideeën voor verbetering in de zorg, maar de ontwikkeling verloopt vaak traag bij het doorlopen van de verschillende fasen van innovatie: van idee, concept, ontwikkeling en implementatie naar opschaling. Met Zorginnovatie.nl zijn er nu ook de digitale mogelijkheden om hier versnelling in te brengen. Belang van stimuleren van zorginnovatie Zorginnovatie is noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid

lees meer >
Implementatie verkenning Applied Gaming

Vanuit het netwerk van VitaValley is een coalitie ontstaan op het gebied van applied gaming. Het doel van de coalitie is applied games te implementeren, opschalen en indien nodig (door)ontwikkelen.   Implementatieverkenning In 2014 heeft de coalitie applied gaming een implementatieverkenning uitgevoerd. Het eindresultaat hiervan is de whitepaper Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De whitepaper bundelt de beschikbare wetenschappelijke inzichten, evaluaties en praktijkervaringen vanuit de coalitie. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte termijn. Om daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren is opschaling van belang. We roepen daarom ouderen(organisaties), gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties op om vooral aan de slag te gaan met bewegingsgames. Daarnaast vragen we de gamesector en investeerders het aanbod kwalitatief te verbeteren en verder uit te breiden. Deelnemers aan de implementatieverkenning waren: Actiz, ANBO, Carintreggeland, Embedded Fitness, Ellis in Wonderland, Hilverzorg, Lentis, Menzis, QLVR, Qwiek, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Vital Innovators, VitaValley, VU medisch centrum, Warande en ZuidOostZorg. Download voor Nederlands: Let’s Play – Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games Download voor Engels: Let’s Play – The deployment of

lees meer >
Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie

In opdracht van de Nierstichting Nederland (NSN) en Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) een strategisch advies geschreven voor implementatie van zelfmanagement in de nefrologie. Aanleiding hiervoor was het signalement vanuit de NSN en NVN dat zelfmanagement interventies en -hulpmiddelen na ontwikkeling niet vanzelf hun weg vinden naar het nierveld. NSN en NVN hebben hierbij een belangrijke faciliterende rol om patiënten en zorgverleners te voorzien in middelen als het Handboek voor Preventie en Zelfzorg, de STERK-training, Camp Cool, Mijn Niergids en de zelfmanagement­omgeving Mijnnierinzicht. Met de ‘implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie’ streven we naar het meer inzichtelijk maken van de mogelijkheden om met zelfmanagement aan de slag te gaan voor veldpartijen. Aan de hand van literatuuronderzoek, een workshop, een enquête onder nierpatiënten en interviews met projectleiders en beroepsverenigingen is deze verkenning uitgevoerd. Dit heeft o.a. interessante inzichten opgeleverd in de behoeften van nierpatiënten, maar ook in praktische succes- en faalfactoren van bestaande zelfmanagementprojecten. De verkenning heeft geleid tot een uitgebreid rapport met concrete adviezen over hoe te komen tot verdere implementatie en opschaling van zelfmanagement in de nefrologie. De resultaten worden door Nierstichting en Nierpatiëntenvereniging benut in het bijstellen van hun beleid en aanpak op dit thema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

lees meer >
De opschaling van PAZIO

Het patiëntenportaal PAZIO is één van de vier initiatieven die sinds 1 februari 2015 ondersteund wordt door ZonMw (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) bij de opschaling van het portaal. PAZIO heeft inmiddels een stevige basis liggen in de eerstelijnszorg in de regio Utrecht. Door opschaling in deze regio naar meer eerstelijnspraktijken, tweedelijn en het sociaal domein ontstaat een infrastructuur waarmee PAZIO kan uitgroeien tot het nationaal gezondheidsportaal. PAZIO is een eHealth platform, waarmee zorggebruikers via één digitale voordeur gemakkelijk toegang krijgen tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Per patiënt worden alle zorgverleners samengevoegd in één overzichtelijk portaal. Door onderlinge koppelingen kunnen zorgverleners blijven werken met hun eigen zorginformatiesysteem. Bij de opschaling van PAZIO ligt de focus op het ondersteunen van ouderen. Allereerst worden de behoeften van ouderen op het gebied van online zorg in kaart gebracht bij de betrokken zorgorganisaties middels de methode User Driven Innovation. Daarnaast wordt door inzet van een learning community op innovatieve wijze kennis gedeeld en gebruikt als feedback voor de opschaling. En met de organisatie van een invitational willen we in gezamenlijkheid draagvlak creëren voor een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur voor patienten in regio Utrecht. De opschaling van PAZIO wordt gerealiseerd door een consortium van partijen.

lees meer >
Carante Groep: beeldzorg voor cliënten met een verstandelijke beperking

Binnen Carante Groep hebben 12 zorgorganisaties met elkaar de samenwerking gezocht. Zij ontwikkelen samen zorginnovaties , en werken samen aan ICT-en HR-oplossingen die de primaire zorgprocessen ondersteunen. Vier van de organisaties binnen Carante Groep hebben nu de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke beeldzorgoplossing. Natuurlijk met als doel om “meer met minder” te kunnen doen en kosteneffectief te werken. Maar minstens even belangrijk is de mogelijkheid om de cliënt meer “in zijn kracht” te plaatsen en een betere kwaliteit van leven te geven. Het programma Beeldzorg moet inzicht geven in hoe dit bereikt kan worden. Daarbij moet geschetst worden hoe het zorgproces er uit zou moeten zien wanneer beeldzorg daarin geïntegreerd is. Daaruit vloeien dan weer eisen voort aan de competenties van en opleidingen voor de medewerkers, het implementatie- en veranderplan, maar ook aan de functionaliteit en de techniek van de beeldzorgoplossing zelf. Door middel van een (sociale) business case moet duidelijk worden hoe de kosten en baten van beeldzorg voor de verschillende stakeholders er uit zien. Vital Innovators verzorgt het programmamanagement van dit project voor Carante Groep.

lees meer >
Elkerliek ziekenhuis: implementatie EPD

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis met locaties in Helmond en omgeving. Om de kwaliteit van zorg verder te optimalisren implementeert het ziekenhuis momenteel het elektronisch patientendossier van Chipsoft. Naast verbetering van de zorgkwaliteit beoogt het Elkerliek ziekenhuis tevens om op diversie vlakken kosten te besparen. Om het lijnmanagement te ondersteunen bij de realisatie van deze besparingen, is een batenmanager aangesteld. Vital Innovators levert deze batenmanager. De opdracht is gestart in mei 2015 en zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond  

lees meer >