Projecten

Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is een project met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken. Gebruikers worden met Vitaal Thuis in staat gesteld zelf keuzes te maken welke zorg- en welzijnsdiensten ze bij welke partij afnemen. De ‘klant’ kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren die keuze: van aanbodgericht naar vraaggericht. Dit project voorziet tevens in de behoefte om de (in)formele zorg te ontlasten.

De opschaling vindt landelijk plaats met gebruikmaking van de regionale (innovatie)netwerken. Kennis wordt gedeeld in een learning community; hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren.

Actiz en VitaValley werken sinds 2013 samen aan Vitaal Thuis. Sinds 2014 wordt er gewerkt in een kerncoalitie met KIEN, Vilans, CZ, cliëntenorganisaties en twaalf innovatieve zorgaanbieders. Vitaal Thuis is een antwoord om de doelstellingen te behalen die door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn verwoord in de kamerbrief over e-health en zorgverbetering (juli 2014):

“Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.”

De coalitie is een breed consortium waarin alle belangrijke stakeholders zijn vertegenwoordigd: patienten en clienten, zorgaanbieders, zorgfinanciers en leveranciers. Na de eerste fase van visievorming en de tweede fase van het maken van inkoopspecificaties (wat een continu proces is), is nu de volgende fase aangebroken van certificering, implementatie, landelijke opschaling en brede kennisdeling.

Het doel is realisatie van minimaal 10 implementaties met in totaal meer dan 10.000 gebruikers van Vitaal Thuis gecertificeerde oplossingen (alarmering, alarmopvolging, beeldzorg en slimme sleutel oplossingen) eind 2016.

Meer Projecten