Nieuws

Thuis met ICT in het verpleeghuis

Verpleeghuiszorg staat volop in de belangstelling. En terecht. Bewoners van verpleeghuizen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Goede zorg voor verpleeghuisbewoners is een maatschappelijke opdracht. ICT en eHealth zijn belangrijke hulpbronnen voor goede verpleeghuiszorg. Maar hoe zet je ICT en eHealth verantwoord en duurzaam in?

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Het nieuwe kabinet trekt daarom structureel 2,1 miljard euro extra uit voor goede zorg in het verpleeghuis. Dat is de rekening die hoort bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zoals begin dit jaar wettelijk vastgesteld door het Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en ICT

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vier inhoudelijke thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid: persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Daarnaast worden randvoorwaardelijke thema’s genoemd zoals informatie en hulpbronnen (waaronder ICT en eHealth). Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

Voor het einde van 2017 moet dit kwaliteitsplan er liggen. In dit kwaliteitsplan moet een hoofdstuk worden opgenomen over ‘technologische hulpbronnen’ zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en eHealth.

Verpleeghuiszorg thuis

Verpleeghuiszorg gaat overigens verder dan zorg in de intramurale setting zoals we het verpleeghuis kennen. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt specifiek ook verpleeghuiszorg in de thuissituatie bedoeld. Het onderscheid tussen intramuraal en extramuraal is mijns inziens sowieso achterhaald; een verpleeghuis cliënt is immers geen cliënt maar een bewoner. Thuis is waar je thuis bent en je je thuis voelt. Het gaat uiteindelijk om mensen die zorg ontvangen passend bij hun behoefte en persoonlijke leven, ongeacht de plaats waar ze zich bevinden. Daarmee is er een link met het Vitaal Thuis programma, waarin een brede veldcoalitie werkt aan de grootschalige implementatie van zorgtechnologie thuis, waarmee mensen langer veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. De resultaten van dit programma zijn ook van toepassing voor de verpleeghuiszorg.

ICT, eHealth en verpleeghuiszorg

Er is veel te winnen met ICT en eHealth in de verpleeghuiszorg. Mits goed geïmplementeerd. In het primaire proces kunnen ICT en eHealth bijdragen aan een betere balans tussen vrijheid en veiligheid van verpleeghuisbewoners. Goed voorbeeld is de inzet van zorgdomotica bij verpleeghuis Norschoten.

In secundaire (ondersteunende) processen kan ICT bijdragen aan snellere en betere registratie aan de bron en verminderen van de registratiedruk. ICT kan ook bijdragen aan het beter verbinden met de omgeving: het veilig delen van het cliëntendossier en het zorgleefplan met familie, verwanten en mantelzorgers. Nog een stap verder: het koppelen aan een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarvoor MedMij de standaarden ontwikkelt. Zorgaanbieders moeten sowieso anticiperen op de invoering van de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die per 2020 volledig van kracht zal zijn.

Invulling geven aan ICT in kwaliteitsplan

Kortom, de hoogste tijd om serieus werk te maken van de bruikbare, betrouwbare en betaalbare inzet van ICT en eHealth in de verpleeghuiszorg. Hierbij spelen vragen als:

  • Hoe kunnen ICT en eHealth bijdragen aan een zo waardevol mogelijk leven, aan kwaliteit van leven, zingeving, zelfredzaamheid en veiligheid? En aan de tevredenheid bij werknemers?
  • Hoe maken we de juiste keuzes uit het aanbod, waarmee we toekomstbestendige, bruikbare, betrouwbare en betaalbare oplossingen in huis halen, die ook echt bijdragen aan de missie van onze organisatie, nu en in de toekomst?
  • Hoe kunnen we hierin samen werken en samen leren met het oog op zo groot mogelijke maatschappelijke impact?

Wilt u weten hoe uw organisatie invulling kan geven aan ICT en eHealth in het kwaliteitsplan? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Pim Ketelaar, pketelaar@vitalinnovators.nl

Senior Health Innovator, Vital Innovators

Meer Nieuws