Nieuws

VWS: zinnig, zuinig én digitaal

Onze ambitie blijft ook de komende jaren om de zorg nog beter te laten aansluiten op de wensen van mensen, de kwaliteit verder te verbeteren en de kosten te beheersen. Door de omslag te maken naar het voorkomen van ziekten. Door zorg zinnig en zuinig te leveren. En door digitale mogelijkheden in de zorg veel meer te benutten’ (rijksbegroting 2017).

Ziehier de ambitie van VWS om meer werk te maken van zinnig, zuinig én digitaal in de zorg. VWS geeft in de begroting voor 2017 verder invulling aan deze ambitie. We zetten de belangrijkste digitale ambities en plannen hieronder op een rijtje:

 

Van wachtkamer naar woonkamer

Het gebruik van (mobiel) internet, tablets en apps rukt op. Ook in de zorg is slimme, persoonlijke technologie in opkomst. Met één druk op de knop professionele hulp inroepen, slimme sensoren die mensen thuis in de gaten houden, beeldbellen met een verpleegkundige, de voorbeelden zijn legio en de beloften groot. Tijd en plaats zijn steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. Hier liggen grote kansen om de zorg te verbeteren en kosten te besparen. Maar nog lang niet alle mogelijkheden worden benut.

VWS wil koudwatervrees wegnemen en met een gezamenlijke agenda innovaties verder brengen. Om veel obstakels weg te nemen wil VWS onder andere in 2017 de nieuwe Wet marktordening gezondheidszorg invoeren.

 

105 miljoen voor eHealth in ziekenhuizen

Het kabinet trekt de komende drie jaar 105 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen hun patiënten digitaal toegang geven tot hun eigen medisch dossier. Er moet één gestandaardiseerde methode komen. Ook moet ieder ziekenhuis op termijn over een basisinfrastructuur beschikken aan de hand waarvan medische app’s en e-health interventies kunnen worden ingezet op het moment dat zorgverlener en patiënt dit zinvol vinden.

 

Fast Track eHealth

Om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij de opschaling van goede e-Healthinitiatieven, gaat in het najaar van 2016 het «Fast Track eHealth initiatief» van start. Om effectieve zorginnovaties te versnellen en te verbreden, maken we in 2017 afspraken met private partijen via minimaal drie zogenoemde Health Deals.

 

Landelijk eHealth event

In vervolg op de succesvolle internationale eHealthweek die in het kader van het EU-voorzitterschap in 2016 heeft plaatsgevonden, zal begin 2017 een meerdaags landelijk eHealth evenement worden georganiseerd.

 

Verbeterde informatiepositie burgers

Voor het bereiken van een verbeterde informatiepositie van burgers, verbeterde informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en brede beschikbaarheid van eHealth-toepassingen als telemonitoring, beeldschermzorg en domotica worden door het programma Innovatie en Zorgvernieuwing subsidies verstrekt aan initiatieven die aan deze doelen bijdragen. Zo vindt, samen met Zorgverzekeraars Nederland, financiering plaats van het programma MedMij. In dit programma onder voorzitterschap van de NPCF worden de eisen en standaarden ontwikkeld waaraan digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen moeten voldoen, gebruik makend van koploperervaringen uit de praktijk.

Vital Innovators verzorgt het programmamanagement van Vitaal Thuis, waarbij het ontwikkelen van een keuzegids voor thuiszorgtechnologie één van de deliverables is.

 

Landelijk Netwerk Zorginnovatie

VitaValley en Zorginnovatie.nl organiseren het Landelijk Netwerk Zorginnovatie, waarmee structureel vorm wordt gegeven aan het delen van expertise, nationaal en internationaal uitwisselen van kennis en het tot stand brengen van bovenregionale samenwerking en versterking van ecosystemen gericht op zorginnovatie. Vital innovators stond met VitaValley aan de wieg van Zorginnovatie.nl

 

Kortom, zeer relevante ambities en plannen van VWS voor de komende jaren.

Vital Innovators wil hier graag aan bijdragen door dat te doen waar we goed in zijn: het realiseren, implementeren en opschalen van zorginnovaties met impact.

Meer Nieuws